Japanese page
Home Gallery Museum Links Glossary Enquiry Shop information
 
MAP OF KILN SITES
Neolithic Period
c.6500 - 1700 BC
Xia Dynasty
c.2100 - 1600 BC
Shang Dynasty
c.1600 - 1100 BC
Zhou Dynasty
c.1100 - 256 BC
  Western Zhou
c.1100 - 771 BC
  Eastern Zhou
770 - 256 BC
  Spring & Autumn Period
770 - 476 BC
  Warring States period
475 - 221 BC
Qin Dynasty
221 - 206 BC
Han Dynasty
206 BC - AD 220
  Western Han
206 BC - AD 8
  Xin
AD 9 - 23
  Eastern Han
AD 25 - 220
Three Kingdoms
220 - 265
  Wei
220 - 265
  Shu Han
221 - 263
  Wu
222 - 263
Jin Dynasty
265 - 420
  Western Jin
265 - 317
  Sixteen Kingdoms
304 - 439
  Eastern Jin
317 - 420
Southern Dynasties
420 - 589
  Liu Song
420 - 479
  Southern Qi
479 - 502
  Liang
502 - 557
  Chen
557 - 589
Northern Dynasties
420 - 589
  Northern Wei
386 - 534
  Eastern Wei
534 - 550
  Northern Wei
550 - 577
  Western Wei
535 - 556
  Northern Zhou
557 - 581
Sui Dynasty
581 - 618
Tang Dynasty
618 - 907
Five Dynasties
907 - 960
  Later Liang
907 - 923
  Later Tang
923 - 936
  Later Jin
936 - 946
  Later Zhou
947 - 950
Liao Dynasty
907 - 1125
 
Song Dynasty
960 - 1279
  Northern Song
960 - 1127
  Southern Song
1127 - 1279
Jin Dynasty
1115 - 1234
Yuan Dynasty
1279 - 1368
Ming Dynasty
1368 - 1644
  Hoingwu
1368 - 1398
  Jianwen
1399 - 1402
  Yongle
1403 - 1425
  Hongxi
1425
  Xuande
1425 - 1435
  Zhengtong
1436 - 1449
  Jingtai
1450 - 1456
  Tianshun
1457 - 1464
  Chenghua
1465 - 1487
  Hongzhi
1488 - 1505
  Zhengde
1506 - 1521
  Jianjing
1522 - 1566
  Longqing
1567 - 1572
  Wanli
1573 - 1619
  Taichang
1620
  Tianqi
1621 - 1627
  Chongzhen
1628 - 1644
Qing Dynasty
1644 - 1911
  Shunzhi
1644 - 1661
  Kangxi
1662 - 1722
  Yongzheng
1723 - 1735
  Qianlong
1736 - 1795
  Jiaqing
1796 - 1820
  Daoguang
1821 - 1850
  Xianfeng
1851 - 1861
  Tongzhi
1862 - 1874
  Guangxu
1875 - 1908
  Xuantong
1908 - 1911
Republic of China
 1912 -
Hongxian (Yuan Shikai)
1915 - 1916
People's Republic of China
 1949 -
 
Copyright ©2001 - 2004 China Art co., ltd. All rights reserved.